CHIRURGIA

VÝKONY

 • odstráňovanie benígnych tumorov kože /znamienok, bradavíc/
 • extirpácia benígneho tumoru prsnej žľazy
 • excízie a extirpácie kožných, podkožných a svalových tumorov
 • operácie syndrómu karpálneho kanála, Dupuytren kontraktúry atď.
 • operácie jednoduchých prietrží, slabinových, pupočných (aj laparoskopicky)
 • operácia kŕčových žíl (varixov) dolných končatín (aj laserom)
 • urologické operácie – fimóza, hydrokéla, varikokéla (laparoskopicky)
 • operácie rektálnych polypov , fistúl a fisúr
 • operácie hemoroidov HAL + RAR s použitím ultrazvuku
 • operácie žlčníka, slepého čreva, zrastov (laparoskopicky)
 • operácie jednoduchých prietrží s použitím sieťky
 • laparoskopická cholecystektómia
 • vytvorenie alebo rekonštrukcia arteriovenóznej fistuly pri chronickej liečbe hemodialýzou
 • exstirpácia gangliómu
 • laparoskopická apendektómia (pre chronické ochorenie apendixu)
 • zrušenie arteriovenóznej fistuly

LEKÁRI

doc. MUDr. Ľubomír MARKO, PhD.
doc. MUDr. Ľubomír MARKO, PhD..
Lekárska fakulta, Univerzita Komenského, Martin, 1981 – 1987
 • Atestácia  I. st. zo všeobecnej chirurgie  –  1991
 • Atestácia  II. st. zo všeobecnej chirurgie –   1996
 • Obhájenie titulu PhD – LUUP Olomouc – 2007
 • Získanie titulu Docent chirurgie – SZU Bratislava  2010
 • Atestácia – špecializácia v špecializačnom odbore Gastroenterologická chirurgia      2010
 • Primár Oddelenia pre miniinvazívnu chirurgiu a endoskopiu pri FNsP FD Roosevelta Banská    Bystrica – od  2005
 • Absolvoval  pobyty na pracoviskách doma aj v zahraničí (Hamburg,Viedeň, Boston, Uppsale, Pisa, Ostrava, Olomouc, Praha, Třinec, Singapur)
 • Publikuje a prednáša na domácich a medzinárodných konferenciách (7 monografií – hlavný autor, 3 monografie – spoluautor )
 • Školiteľ pre doktorandské štúdium v programe chirurgia v štúdijnom odbore chirurgia na LF SZU – od  2011
 • Člen Slovenskej endoskopickej spoločnosti pri Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti
 • Člen Európskej spoločnosti Endoskopickej chirurgie – EAES
 • Člen Sekcie endoskopickej chirurgie pri SCHS
 • Člen ESES – European Society of Endocrine Surgeons
MUDr. Peter SCHWARTZ
MUDr. Peter SCHWARTZ.
Ukončil štúdium na Lekárskej fakulte UK Bratislava r. 1988. V r. 1992 atestácia z Chirurgie 1. stupňa, r. 1999 atestácia 2. stupňa.
 • Absolvoval školiace pobyty a certifikované kurzy v Prahe, Bratislave, 2x v Sydney so zameraním na všeobecnú a hepatobiliárnu chirurgiu, problematiku cievnej mikroanastomózy. V NsP Zvolen sa okrem iného špecializoval aj na laparoskopiu a operačné riešenie cievnych prístupov u hemodialyzovaných pacientov, na čo nadviazal v Gynpor s.r.o.Sliač operáciami žilového systému.
 • V poslednej dobe absolvoval certifikované školiace pobyty v ILK České Budějovice so zameraním sa na laserové operácie kŕčových žíl dolných končatín prístrojom Diomed a v Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Viedeň, kde vykonal operácie hemoroidov s použitím špičkových moderných postupov HAL a RAR.
 • Touto technikou sme vybavení a dnes už operujeme kŕčové žily a hemoroidy aj na našom pracovisku.
MUDr. Peter VLADOVIČ
MUDr. Peter VLADOVIČ.
Chirurg, II. Chirurgická klinika SZU, Fakultná nemocnica F. D. Roosevelta Banská Bystrica, od 2005 Oddelenie miniinvazívnej chirurgie a endoskopie /OMICHE/, Fakultná nemocnica F. D. Roosevelta, Banská Bystrica, zástupca primára
 • 1994 – promoval na Lekárskej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach v odbore všeobecné lekárstvo1997 – atestácia I.stupňa z chirurgie1998 – študijný pobyt u profesora Parca v Paríži, Francúzsko,  v oblasti laparoskopickej,  digestívnej  a endokrinologickej chirurgie2002 – atestácia II. stupňa z chirurgie2003 – certifikovaná skúška z abdominálnej ultrasonografie2005, 2008 – opakované školenia u profesora Miccoli-ho v Pise, Taliansko,  v oblasti  miniinvazívnej chirurgie štítnej žľazy2014 – certifikát  z ultrasonografie štítnej žľazy a krku2011 – doktorandské štúdiumJe autorom a spoluautorom prednášok, publikácií a monografií.